BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG CHỈNH NHA

Bảng giá dịch vụ Niềng răng chỉnh nha tại Nha Khoa An Tường

STT LOẠI DỊCH VỤ CHI PHÍ/RĂNG ĐƠN VỊ TÍNH

NIỀNG RĂNG CHỈNH NHA

1 Niềng răng mắc cài kim loại ( thường ) 37.000.000 / 2 hàm Hàm

 

2 Niềng răng mắc cài kim loại tự khoá ( thường ) 41.000.000 / 2 hàm Hàm

 

3 Niềng răng mắc cài kim loại tự khoá ( khó ) 54.000.000 / 2 hàm Hàm

 

4 Niềng răng mắc cài sứ ( thường ) 45.000.000 / 2 hàm Hàm

 

5 Niềng răng mắc cài sứ ( khó ) 58.000.000 / 2 hàm Hàm

 

6 Niềng răng mắc cài sứ tự khoá ( thường ) 49.000.000 / 2 hàm Hàm

 

7 Niềng răng mắc cài sứ tự khoá ( khó ) 61.000.000 / 2 hàm Hàm

 

8 Hàm duy trì ( tháo lắp) 2.500.000 / 1 hàm Hàm

 

9 Hàm duy trì ( cố định) 3.000.000 / 1 hàm Hàm

 

10 Chỉnh nha can thiệp cho trẻ em (thường ) 2.000.000 / 2 hàm Hàm

 

11 Chỉnh nha can thiệp cho trẻ em ( khó ) 15.000.000 / 2 hàm Hàm

 

Chỉnh nha niềng răng

Nha khoa An Tường