BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHỔ RĂNG TIỂU PHẪU

Bảng giá dịch vụ nhổ răng tiểu phẫu tại Nha Khoa An Tường

STT LOẠI DỊCH VỤ CHI PHÍ/RĂNG ĐƠN VỊ TÍNH

NHỔ RĂNG – TIỂU PHẪU

1 Nhổ răng thường 150.000 – 400.000 Răng
2 Nhổ răng sữa Miễn phí Răng
3 Nạo cắt chóp 1.000.000 2.000.000
4 Tiểu phẫu đường cười 1.000.000-5.000.000 Răng
5 Tiểu phẫu răng khôn hàm trên 500.000 Răng
6 Tiểu phẫu răng khôn hàm dưới 1.500.000-2.000.000 Răng

Nha khoa An Tường