BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ TỦY

Bảng giá dịch vụ điều trị tủy tại Nha Khoa An Tường

STT LOẠI DỊCH VỤ CHI PHÍ/RĂNG ĐƠN VỊ TÍNH BẢO HÀNH

ĐIỀU TRỊ TỦY

1 Điều trị tủy răng cửa 700.000 Răng
2 Điều trị tủy răng cối nhỏ 1.000.000 Răng
3 Điều trị tủy răng cối lớn 1.500.000 Răng
4 Điều trị tủy răng sữa 500.000 Răng
5 Điều trị tủy lại 2.000.000 Răng

Nha khoa An Tường