BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI

Bảng giá dịch vụ điều trị cười hở lợi tại Nha Khoa An Tường

STT

LOẠI DỊCH VỤ CHI PHÍ/RĂNG ĐƠN VỊ TÍNH

ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI

1

Gummy Smile – Điều trị bằng Botox 13.800.000

Liệu trình

2

Gummy Smile –  Điều trị nướu (không điều chỉnh xương)

9.200.000

Liệu trình

3

Gummy Smile  – Điều trị nướu và xương

13.800.000

Liệu trình

4

Gummy Smile – Cắt niêm mạc môi trên Statlip

18.000.000

Liệu trình

5 Gummy Smile –  Cắt bán phần cơ nâng môi trên 28.000.000

Liệu trình

 

Nha khoa An Tường